MİT’in Mevcut Yapısı

1.MİT’in devlet düzeyinde milli güvenlik istihbaratı oluşturma görevini sürdürmesi,

2.MİT’in haber toplama ve analiz alanlarında yeni tehditler ve tehditlerin değişen niteliğine göre yasal, yapısal, personel ve kavramsal eksikliklerinin giderilmesi,

3.MİT’in arşivinin devletin stratejik aklı kapsamında istifadesini teminen bütün olarak korunması,

Yönetim Kademelerine Atama

4.Hükümetin MİT Müsteşarlığına aday olarak göstermeyi düşündüğü kişiyle ilgili olarak son derece kapsamlı ve şeffaf bir tahkikat yapılması,

5.MİT Müsteşarı ve yardımcılarının MGK’da görüşüldükten sonra TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu’nda gizli bir oturumda mülakata tabi tutulmaları, komisyonda nitelikli çoğunluğun da uygun bulması halinde atamanın Başbakan’ın inhası ve Cumhurbaşkanı’nın imzasıyla yapılması,

Naklen Atamalar

6.MİT’in üst ve ara yönetim kademelerine dışarıdan yapılan atamaların sona erdirilmesi,

7.Naklen atamaların istisnai niteliğinin yeniden tesis edilmesi, Bakanlıklardan, diğer resmi ve özel kurum ve kuruluşlardan naklen atamalara son verilmesi,

8.Nisan 2010 tarihinden itibaren yapılan naklen atamaların iptal edilmesi, bu kapsamdaki personelin yemin belgesi imzalatılarak kurumdan ilişiklerinin kesilmesi, geldikleri kurumlara geri gönderilmeleri ya da emekliliğe sevk edilmeleri,

9.Bu süreçte çeşitli gerekçelerle kurumdan ayrılan personelden yüz kızartıcı suçu olmayanların talepte bulunmaları ve kurumda çalışmalarına engel bulunmadığını sağlık raporuyla belgelendirmeleri halinde aday stoğuna dahil edilmesi, bunların güvenlik tahkikatlarının yapılarak mesleki birikim, eğitim ve donanımlarına göre ihtiyaç duyulanların uygun özlük hakları verilerek yeniden istihdamlarının sağlanması,

İlk Atamalar ve Naklen Atamalarda İstisnai Durum

10.İlk kez MİT kadrolarına atanacak personelin kurumun faaliyet alanlarında ülkenin önde gelen üniversitelerinden mezun olan, istihbarat nosyonuna sahip, işin gereğine uygun adaylar arasından seçilmesi,

11.İlk atamalarda aday personelin tahkikatının birkaç aşamadan oluşan, kayıt kontrol, aile ve sosyal çevre, eğitim hayatı ve özel yaşam gibi her dönemi sağlıklı bir şekilde açığa çıkartmak suretiyle yapılması, siyasi veya bürokratik herhangi bir baskı ya da tavassuta itibar edilmemesi, personelin istihdam edileceği görev yerine göre daha ileri güvenlik yetki belgesi için iki veya üç aşamalı güvenlik soruşturması yapılması,

12.MİT kadroları içinde haber toplama, analiz, elektronik ve teknik istihbarat,  takip ve gözetleme alanlarında görev yapan personelin sayısının ihtiyaç doğrultusunda arttırılması,

13.Mesleki alanda uzmanlaşmaya önem verilmesi, analiz birimlerinde sorumluluk alanıyla ilgili yabancı dil bilgisi ve akademik kariyer yapılmasının teşvik edilmesi ya da bu tür adayların istihdamına özen gösterilmesi, bu amaçla önde gelen üniversitelerle işbirliğinde bulunulması,

14.Kurumun istihbari, teknik ve askeri faaliyetlerin gerektirdiği uzmanlık alanlarında personel ihtiyacının karşılanması için dışarında istisnai olarak atama yolunun geçici süreyle açık tutulması,

Disiplin ve Sicil Affı

15.Kamu Personeline Disiplin ve Sicil Affının getirildiği 2006 yılından 17 Aralık 2013 tarihine kadar FETÖ/PDY mensuplarının veya bağlantılı yöneticilerin yüzünden disiplin mekanizmaları vasıtasıyla cezalandırılan, kariyerleri zedelenen, kamudan ihraç edilen veya ayrılmak zorunda bırakılan memurlara disiplin ve sicil affı getirilmesi,

16.2937 Sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nun 19. Maddesine göre başka kurumlara atanan ya da atanacakları zaman kurumdan istifa veya emeklilik yoluyla ayrılan personelin durumunun gözden geçirilmesi, MİT Personel Yönetmeliğinde bu tür personelin “affa uğrasalar dahi MİT’te yeniden istihdam edilemeyecekleri” yönündeki maddenin iptal edilmesi, yüz kızartıcı suçlar veya sağlık sorunları nedeniyle bu kapsama alınanlar dışındaki personelin haklarının iade edilmesi,

Eğitim ve Kurslar

17.Kuruma atanan personelin istihdam edilecekleri konulara göre farklı eğitim aşamalarından geçirilmeleri, temel eğitimin tüm adaylara verilmesi, bu eğitimde güvenlik, gizlilik, kompartımantasyon ve benzeri donanımın kazandırılması,

18.Personelin ihtiyacına, işin değişen niteliğine ve uzmanlaşma sürecine paralel olarak meslek için eğitim verilmesi,

19.Eğitim süresi, kapsamı ve içeriğinin kariyer istihbaratçılar, eğitmenler ve akademisyenlerin katılımıyla oluşturulacak İstihbarat Eğitimi ve Program Komitesi tarafından belirlenmesi,

20.Milli İstihbarat Akademisi kurulması, devletin savunma, güvenlik ve istihbarat kurumlarında çalışan personeline bu akademide ileri düzeyde istihbarat uzmanlaşma eğitimi verilmesi, akademide alanında uzman akademisyenler ve kariyer istihbaratçıların istihdam edilmesi,

Elektronik Teknik İstihbarat

21.GES Komutanlığı’nın müstakil bir elektronik istihbarat ünitesi haline getirilmesi, alanında uzman asker ve sivil kişiler tarafından yönetilmesi, personelinin de benzer şekilde tefrik edilmesi, istihbarat kuruluşlarının isteklerini karşılaması,

22.MİT’in elektronik istihbarat ünitelerinin kurumun stratejik istihbarat, istihbarata karşı koyma ve terörle mücadele faaliyetleri kapsamında yapılandırılarak Teşkilat bünyesinde faaliyetlerini yürütmesi,

Denetleme

23.Türkiye’de her türlü savunma, güvenlik ve istihbarat teşkilatının hem Devlet Denetleme Kurulu hem de TBMM bünyesinde kurulan Komisyonlar tarafından denetlenmesi,

24.Denetlemelerde kurumların istihbari faaliyetlerinin, çalışma usul ve metotlarının ve kaynaklarının ortaya çıkarılmasının önüne geçecek tedbirlerin alınması.

 

./..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir